วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัดสมุทรปราการ

ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัดสมุทรปราการ คือ การรวมตัวกันของผู้ประกอบการร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พร้อมใจกันปฏิบัติตามกฏหมายและสร้างภาพ ที่ดี ที่สวยงามให้ร้านเกม และร้านอินเตอร์เน็ต ให้เป็นที่ยอมรัีบของสังคม ของผู้ปกครอง และครูอาจารย์ตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้ตำรวจ ผู้ปกครอง และ ครูอาจารย์ เมื่อมองเห็นสติกเกอร์ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัด สมุทรปราการ แล้วสบายใจได้ว่าเป็นร้านที่ปฏิบัติตามกฏหมาย ผู้ปกครองก็สบายใจได้ว่าร้านไหนที่มีสติกเกอร์นี้ เค้าสามารถนำลูกหลานมาฝากไว้ได้ ให้ครูบาอาจารย์ ได้ทราบว่าร้านเหล่านี้จะไม่มีเด็กโดดเรียนเข้ามามั่วสุม ให้ตำรวจได้รู้ว่าร้านที่มีสติกเกอร์ยังไงก็ทำตามกฏหมาย อย่าไปตรวจให้เสียเวลาเลย ไปตรวจจับร้านอื่นที่ทำผิดกฏหมายดีกว่า

ข้อบังคับของชมรม
ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัดสมุทรปราการ

หมวดที่ 1.
ความทั่วไป
ข้อ1.ชมรมนี้มีชื่อว่า ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ2.เครื่องหมายของชมรมหมายถึง “ การรวมตัวเพื่อความสามัคคีของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับร้านอินเตอร์เน็ตและเกมของจังหวัดสมุทรปราการให้มีชื่อเสียงที่ ดีขึ้น”

ข้อ3.วัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อ
3.1ยกระดับร้านอินเตอร์เน็ตและเกมให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
3.2ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่ผู้ประกอบการ
3.3ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ และเผยแพร่ความรู้และประสพการณ์ระหว่างเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
3.4ปกป้องและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของชมรม
3.5ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ
3.6พยายามสร้างความเข้าใจและให้ร้านเกมอินเตอร์เน็ตทั้งหลายได้ปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงและพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์พ.ศ.2551

เว็บไซต์ของชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัดสมุทรปราการ
www.netcafe-sp.net

หมวดที่ 2
สมาชิก
ข้อ4. สมาชิกของชมรมมี 2 ประเภทคือ
4.1สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากคณะ กรรมการบริการชมรม
4.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลคณะต่างๆที่คณะ
กรรมการบริหารชมรมเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ข้อ5. ค่าบำรุงชมรม
5.1สมาชิกสามัญ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารชมรม
5.2สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุงชมรม

ข้อ6. เงื่อนไขการเข้าร่วมชมรม

6.1. ต้องทำถูกต้องตามกฎกระทรวง พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6.2. สมาชิกจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุมหรือหน่วยงานราชการเรียกประชุม
6.3. ผู้ที่จะสมัครเข้าชมรมจะต้องผ่านการสัมภาษจากคณะกรรมการก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมชมรมแล้วจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกราย ละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารตามแบบที่คณะกรรมการบริหารชมรมกำหนด ภายในไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมชมรม

ข้อ7. บทลงโทษสำหรับสมาชิกที่กระทำความผิด

เมื่อพบว่าสมาชิกร้านใดกระทำผิดกฎจะได้รับการตักเตือนจากคณะกรรมการ และเมื่อถูกตักเตือนถึง 2 ครั้ง จะถูกพิจารณาให้ออกจากการเป็นสมาชิกของชมรม และถ้าต้องการกลับมาเป็นสมาชิกใหม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 ของชมรม

ข้อ8.สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

8.1. มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดโดยเท่าเทียมกัน
8. 2. มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมต่อคระกรรมการ
8.3. มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆที่ทางชมรมจัดให้มีขึ้น
8.4. มีสิทธิ์ร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของชมรม
8.5. มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรมอย่างเคร่งครัด
8.6. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนและเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรม
8.7. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของชมรมละประพฤติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกของชมรม
หมวดที่ 3
ตำแหน่งและหน้าที่

ข้อ9. กรรมการชมรมมีตำแหน่งและหน้าที่ดังนี้

1. ประธานชมรม ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการของชมรมเป็นผู้แทนชมรมในการติดต่อกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลต่างๆและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

2. รองประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานชมรม ในการบริหารกิจการของชมรม ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ประธานชมรมได้มอบหมายให้ และทำหน้าที่แทนเมื่อประธานไม่อยุ่ หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้

3. เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมทั้งหมด ปฎิบัติตามคำสั่งของประธานชมรม มติของคณะกรรมการ ตลอดจนจดบันทึกการประชุม รายงานการประชุม

4. เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม เป้นผู้จัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย บัญชีงบดุลของชมรมและเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆด้านการเงินของชมรม

5. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของชมรม ประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงชมรมของสมาชิก

6. ปฎิคม มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของชมรม

7.กรรมการตำแหน่งอื่น มีหน้าที่ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น

คณะกรรมการของชมรมสามารถอยุ่ในตำแหน่งได้คราวละ 1 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยุ่ในตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับ การคัดเลือกจากที่ประชุม เมื่อทำการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วให้ส่งและรับมอบงานกันระหว่างกรรมการชุด เก่าและชุดใหม่ให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน

ตำแหน่งกรรการชมรมถ้าต้องว่างลงก่อนครบตามวาระ ให้คณะกรรการแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งแทน ตำแหน่งที่ว่างลง และให้ดำรงตำแหน่งนั้นเท่ากับวาระที่เหลืออยุ่ของผู้ดำรงตำแหน่งคนเก่า
กรรมการอาจจะพ้นจากตำแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
1. ลาออก
2. พ้นจากการเป็นสมาชิก
3. คณะกรรการบริหารลงมติให้ออกจากตำแหน่งด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของที่ประชุม ด้วยเหตุมีพฤติกรรมใดๆอันจะเป้นการทำลายหรือทำความเสื่อมเสียให้แก่ชมรม หรือผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตอย่างร้ายแรง
กรรมการที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหารชมรม และให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการมีมติให้ออก

ข้อ10.อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

10.1. มีอำนาจออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สมาชิกปฎิบัติโดยกฎนั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
10.2.มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของชมรม
10.3. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการได้ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาจะสามารถอยู่ในตำแหน่ง ได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
10 4. มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
10.5. มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
10.6. มีอำนาจบริหารกิจการของชมรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
10.7. มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมไปถึงทั้งที่เกียวกับการเงิน ทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชมรมให้ถูกต้อง และสามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อถูกร้องขอ
10.8. จดบันทึกการประชุมต่างๆของชมรม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตามที่คณะกรรการมีมติเห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารชมรมจะต้องประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ทาง MSN ) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารชมรม และต้องเข้าประชุมให้ครบองค์ประชุม

หมวดที่ 4

การประชุมใหญ่

ข้อ11. การประชุมใหญ่ของชมรมมี 2 ประเภท คือ

11.1การประชุมใหญ่สามัญ จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งและเลขานุการจะเป็นผู้แจ้งกำหนดวันประชุมให้สมาชิกทุกคนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยการส่งE-MAILและลงประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของชมรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. แถลงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี
2. แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำปี
3. เลือกคณะกรรมการชุดใหม่
4. จ่ายค่าบำรุงชมรม
5. เรื่องอื่นๆถ้ามี

11.2การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจมีขึ้นโดยคณะกรรมการ 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีขึ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญประจำปีสมาชิกทุกคนจะต้องเข้าร่วมประชุม
การลงมติต่างๆในที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด

หมวดที่ 5

การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ12. ชมรมจะมีรายได้จากค่าบำรุงชมรม เงินบริจาค หรือกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น
การเงินทั้งหมดจะอยุ่ในความรับผิดชอบของคระกรรมการบริหารชมรม โดยการฝากไว้ที่ธนาคาร
ประธานชมรมมีอำนาจจ่ายเงินของชมรมได้ครั้งละไม่เกิน 3000 บาท
เหรัญญิกมีอำนาจในการเก็บรักษาบัญชีของชมรม และจะต้องทำบัญชีรับ-จ่ายและงบดุลให้ถูกต้องตามการรับหรือจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ และลายมือชื่อของประธานชมรมหรือผู้รับมอบอำนาจ ร่วมกับเหรัญญิกทุกครั้ง พร้อมทั้งประทับตราของชมรมด้วย

หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและการเลิกชมรม

ข้อ13. ข้อบังคับของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม โดยต้องมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของชมรม
เมื่อชมรมต้องเลิกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยุ่หลังจากการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วให้บริจาคให้ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ หรือหน่วยงานสาธารณะตามแต่มติคณะกรรมการ

เวปไซค์ของชมรม
http://www.netcafe-sp.org

สมัครสมาชิก ชมรมผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจังหวัดสมุทรปราการ
http://netcafe-sp.org/forum/index.php/board,22.0.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น